Урок 1 Приветствие

 Talk to CRI
 
 • Сегодняшняя задача

 • play 1.   你好!
  Nǐ hǎo!
  Здравствуй!
 • play 2.   你叫什么名字?
  Nǐ jiào shénme míngzi?
  Как тебя зовут?
 • play 3.   这是我的名片。
  Zhè shì wǒ de míngpiàn.
  Это моя визитка.
 • play 4.   好久不见。
  Hǎojiǔ bújiàn.
  Давно не виделись.